Adwokat Paweł Wołodźko

Urodzony w Kamieniu Pomorskim, ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, aplikację adwokacką odbył w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku składając tam egzamin adwokacki. Obecnie członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej, nr wpisu 457.

 

 

 

 

Zakres usług:

Klienci indywidualni:

Prawo cywilne m.in.:

 • zasiedzenia, służebności, ochrona posiadania, droga konieczna, zniesienie współwłasności,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
 • o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowki, stwierdzenie nieważności testamentu,
 • sporządzanie umów (np: najmu, dzierżawy i inne); dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, dochodzenie roszczeń rękojmi i gwarancji,
 • ubezwłasnowolnienia.

Prawo rodzinne m.in.:

 • rozwód, separacja, podział majątku, kontakty z dziećmi, alimenty, pozbawienie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Egzekucja i windykacja m.in.

 • Sporządzanie wezwań do zapłaty, wniosków o wszczęcie egzekucji, powództwa przeciwegzekucjne.

Prawo ubezpieczeń społecznych m.in.

 • Sporządzanie odwołań od decyzji ZUS/KRUS w sprawach o przyznanie świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo administracyjne m.in.

 • Sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji, sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo karne i wykroczenia m.in.

 • Występowanie w sprawie w charakterze obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzonego.

Przedsiębiorcy:

Specjalizujemy się również w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, zarówno spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, obejmującej następujące zagadnienia:

 • sprawy cywilne i gospodarcze obejmujące opracowywanie projektów umów, negocjacje, prowadzenie postępowań sądowych, postępowania egzekucyjne, bieżącą obsługę prawną inwestycji;
 • sprawy podatkowe obejmujące prowadzenie postępowań przed organami skarbowymi i celnym oraz przed sądami administracyjnymi;
 • sprawy administracyjne, głównie z zakresu nieruchomości, prawa budowlanego, w tym również opracowywanie odwołań, zażaleń i skarg w postępowaniu administracyjnym oraz prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi;
 • elektroniczne postępowanie upominawcze (tzw. e-Sąd).

W  zakresie  obsługi  prawnej przedsiębiorców, proponujemy zarówno doraźną, jak  i  stałą  obsługę  prawną, w zależności od indywidualnych potrzeb.